Dzięki szybkim i skutecznym staraniom PZPO, PZPM oraz ZDS udało się przekonać Rząd do zaliczenia wymiany opon do czynności związanych z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Osoby, które używają samochodów w celu m.in. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, a także w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego bez przeszkód mogą udawać się do serwisów w celu wymiany opon (z wyłączeniem osób, które przebywają na kwarantannie).

Poniżej pismo od Ministerstwa Zdrowia.

„Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, z późn. zm.) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do
dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu m.in. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, a także w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
Jak wskazano w wymienionym na wstępie piśmie, opony oraz ich stan stanowią istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W takim razie należy stwierdzić, że w przypadku osoby, która wykorzystuje samochód do poruszania się, w celach, o których mowa w § 5 ww. rozporządzenia, wymiana opon będzie stanowić zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (§ 5 pkt 2), gdyż od tej wymiany może zależeć bezpieczeństwo przemieszczającego się samochodem i innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku natomiast osób, które wykorzystują samochód do wykonywania czynności zawodowych dodatkowo spełniony będzie warunek, o którym mowa w § 5 pkt


Przedstawiając powyższe, należy dokonać jednego zastrzeżenia – ww. czynności nie
wolno dokonywać podczas kwarantanny
. W tym okresie należy bezwzględnie pozostać w domu lub w innym miejscu pobytu. W przypadku bowiem naruszenia obowiązkowej kwarantanny mandat wystawia Policja nie za wymianę opon, ale za naruszenie warunków kwarantanny.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu”